Beoordeling en resultaten

Beoordeling en resultaat

Elk examen wordt centraal beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmodel. Elk beoordelingsmodel beschrijft aan welke inhoudelijke en vormelijke vereisten een examenprestatie voor een bepaald examen moet voldoen. Waarop u beoordeeld wordt, kunt u lezen in de beoordelingsmodellen bij de voorbeeldexamens.

Het eindresultaat van de kandidaat wordt uitgedrukt in de maat van taalvaardigheid. In de statistische analyses maakt het CNaVT gebruik van de item-responstheorie (IRT) om tot de maat van taalvaardigheid te komen. Zo wordt er rekening gehouden met de moeilijkheid van de inhoudelijke en vormelijke criteria en met de strengheid van de beoordelaars.

Om te bepalen of een kandidaat geslaagd is, wordt de maat van taalvaardigheid vergeleken met een cesuur of slaaggrens. Dit is de maat van taalvaardigheid die een kandidaat minimaal moet hebben om te slagen voor een examen volgens ERK-experts. Het vastzetten van de slaaggrens gebeurt in een cesuurbepalingsonderzoek.

Kandidaten die geslaagd zijn, ontvangen eind juli hun certificaat. Kandidaten die niet geslaagd zijn, ontvangen op datzelfde moment het bericht dat ze niet geslaagd zijn. De resultaten worden aan de exameninstellingen bezorgd. In de video Hoe de CNaVT-resultaten interpreteren? wordt uitgelegd hoe de resultaten tot stand komen en geïnterpreteerd moeten worden.

Kandidaten die toch nog feedback wensen op hun examenprestatie kunnen contact opnemen met de CNaVT examencommissie.

Veelgestelde vragen

Kandidaat/examinator: Hoe moet ik de resultaten interpreteren?

Het resultaat wordt uitgedrukt in de maat voor taalvaardigheid. Bekijk de video waarin wordt uitgelegd hoe u de resultaten van het CNaVT kunt interpreteren. U kunt gedetailleerde informatie op taakniveau opvragen bij het CNaVT-secretariaat.

Kandidaat: Hoe verhouden de oude CNaVT-examens zich tot de huidige examens en tot het ERK?

Vanaf 2002 tot 2017 werden de profielexamens georganiseerd. Hieronder ziet u hoe die oude profielexamens aan de huidige examens en aan het ERK zijn gerelateerd:

  1. PTIT (profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid) ~ Maatschappelijk Informeel (INFO) ~ A2-niveau
  2. PTPB (profiel Taalvaardigheid Praktische Beroepen) ~ is niet meer ~ A2-niveau
  3. PMT (profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid) ~ Maatschappelijk Formeel (FORM) ~ B1-niveau
  4. PPT (profiel Professionele Taalvaardigheid) ~ Zakelijk Professioneel (PROF) ~ B2-niveau
  5. PTHO (profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) ~ Educatief Startbekwaam (STRT) ~ B2-niveau
  6. PAT (profiel Academische Taalvaardigheid) ~ Educatief Professioneel (EDUP) ~ C1-niveau

Kandidaat: Hoe verhoudt mijn 'oude' CNaVT-certificaat zich tot het ERK?

Vóór 2002 werden de CNaVT-examens ontwikkeld door medewerkers van de Université Catholique de Louvain (UCL) in Louvain-la-Neuve. De relatering van deze examens aan het ERK heeft geleid tot onderstaande globale niveau-aanduidingen:

  • Elementaire kennis ~ B1-niveau
  • Basiskennis ~ B2-niveau
  • Uitgebreide kennis ~ C1-niveau

Kandidaat: Ik heb mijn resultaat dringend nodig. Waarom kan ik mijn resultaat niet vroeger ontvangen?

Na de afname in de maand mei worden alle examenprestaties naar het CNaVT-secretariaat gestuurd en daar beoordeeld. De scores worden vervolgens gebruikt om het examen statistisch te analyseren.

In de praktijk wordt dit post-analyse genoemd. Grote examens kunnen een pre-analyse uitvoeren met een representatieve proefgroep. Omdat onze examens een relatief kleine populatie hebben, is het in de praktijk onhaalbaar om een representatieve proefgroep te vinden voor een pretest en de nodige analyses uit te voeren voor de examenperiode.

Daarom werken we niet met pretesting, maar met posttesting. Dit betekent dat de kwantitatieve analyses pas plaatsvinden na de afname in mei en na de beoordeling van alle kandidaten in juni. In deze analyse wordt de moeilijkheid van de items, de strengheid van de beoordelaars en de maat van taalvaardigheid van de kandidaten berekend. Items die minder betrouwbaar blijken, worden niet meegenomen bij de berekening van het resultaat. Als laatste stap in deze analyse wordt bepaald welke kandidaten geslaagd zijn en welke niet.

Zonder afname bij een grote groep kandidaten kunnen we de moeilijkheid van de items en de strengheid van de beoordelaars niet bepalen; die is op haar beurt nodig om na te gaan of een kandidaat geslaagd is of niet. Daarom is het onmogelijk om voor een enkele kandidaat de resultaten vroeger te bepalen en kan het examenresultaat pas na de volledige beoordeling en analyse bekend gemaakt worden.

We streven ernaar om de resultaten te kennen en te communiceren rond half juli.

Kandidaat: Kan ik de examens van vorige jaren inkijken (om te oefenen)?

Neen, examentaken van vorige jaren kunnen niet worden ingekeken. Docenten en kandidaten kunnen wel een voorbeeldexamen van elk examen bekijken en ermee oefenen.

Kandidaat: Kan ik mijn individuele scores opvragen?

Ja, dat kan. Stuur een e-mail naar het CNaVT-secretariaat en u krijgt uw individuele taakscores toegestuurd. Zie beoordeling.

Kandidaat: Wat als ik niet akkoord ga met hoe de afname is verlopen?

Binnen de vastgestelde termijnen kunt u een bezwaarschrift indienen. De examencommissie onderzoekt dan uw klacht. Lees het examenreglement. Let op: u kunt enkel een klacht indienen over de procedure, het examenresultaat kunt u niet aanvechten.

Kandidaat: Wat doe ik als ik nog geen resultaat heb ontvangen?​

U krijgt uw resultaten en/of certificaat ongeveer twee maanden na de afname van de examens. U kunt het best eerst bij uw examinator navraag doen en pas daarna met het CNaVT-secretariaat contact opnemen.

Kandidaat: Wat doe ik als mijn persoonlijke gegevens op het certificaat niet kloppen?

De gegevens die u invulde in de Administratieve Module CNaVT gebruikt CNaVT om de certificaten te genereren. Als er toch gegevens ontbreken of foutief in het certificaat staan vermeld, neem dan meteen contact op met het CNaVT-secretariaat.