Inschrijven voor een examen

De CNaVT-examens worden afgenomen door onze partnerorganisaties, dat zijn verscheidene scholen en exameninstellingen wereldwijd. Jaarlijks gebeurt deze grote examenafname in de periode van 1 tot en met 15 mei, ook in 2023. Inschrijven kan van 15 februari tot en met 15 maart.

Een examen met aangepaste procedure (AP) aanvragen

Als u een functiebeperking hebt (u bent bijvoorbeeld slechtziend of u hebt dyslexie), dan kunt u een examen met aangepaste procedure (AP) aanvragen. Dit betekent dat u het examen geheel of gedeeltelijk mag afleggen op een manier die is aangepast aan uw mogelijkheden. Lees meer: http://cnavt.org/examens-met-aangepaste-procedures

Hoe kies ik een examen?

Lees de beschrijvingen van de CNaVT-examens en de ERK-schalen voor zelfevaluatie om te bepalen welk examen het beste aansluit bij uw wensen en behoeften.

Hoeveel kost een examen?

In de lijst met examengelden per land ziet u wat een CNaVT-examen in uw land kost.

Bovenop deze basisprijs kan een exameninstelling 'administratieve kosten' aanrekenen. Onder ‘administratieve kosten’ wordt gerekend: de personeelsinzet van de examinatoren, de praktische organisatie van de examen-afname, de nodige administratie en communicatie met kandidaten én met het CNaVT-secretariaat, verzendingskosten, enzovoorts … Om die kosten te dekken, rekenen erkende CNaVT-partnerorganisaties administratieve kosten aan.

De totaalprijs voor een examen ziet u wanneer u als kandidaat bent geregistreerd in de Administratieve Module CNaVT, een examen hebt gekozen en een lijst met exameninstellingen ziet: bij de naam van elke exameninstelling ziet u de prijs die de exameninstelling aanrekent voor het door u gekozen examen.
SCHRIJF U HIER IN VOOR DE EXAMENS!

Hoe schrijf ik me in?

Google Chrome en Edge zijn de beste browsers voor de online administratieve module. Gebruik bij voorkeur een laptop of PC.

In de Handleiding voor kandidaten leest u stap voor stap hoe u zich inschrijft voor een CNaVT-examen.

Examenreglement

Lees het Examenreglement Kandidaat vooraleer u zich inschrijft voor een CNaVT-examen.

Voor de CNaVT-exameninstellingen is er een apart Examenreglement Exameninstelling.

Afnametijden examens

Hier vindt u de afnametijden (in minuten) voor de drie delen van elk CNaVT-examenprofiel.

Op basis hiervan kunnen exameninstellingen op voorhand de praktische organisatie voor de examenafname, de nodige lokalen reserveren, enzovoorts.

De kandidaten kennen hiermee ongeveer de duur van het examen dat ze afleggen en hoeveel tijd ze moeten voorzien.

Let op: de tijden geven een indicatie en kunnen van jaar tot jaar een beetje afwijken van deze gepubliceerde afnametijden.

Waar kan ik de CNaVT-examens afleggen?

Voor docenten en examinatoren

Kandidaten maken een profiel aan en schrijven zich in voor een CNaVT-examen in de Administratieve Module CNaVT. De inschrijvingen starten zodra de exameninstellingen hun examenaanbod hebben aangemaakt en lopen tot een bepaalde datum. Na die datum kunnen kandidaten zich niet meer inschrijven voor een examen.

Uw account wordt gedesactiveerd zodat kandidaten geen aanvraag meer kunnen indienen, maar de gegevens van alle kandidaten die zijn ingeschreven, kunt u als exameninstelling vanzelfsprekend nog beheren (tot aan de afname).

Alle erkende CNaVT-exameninstellingen hebben zich in dit systeem geregistreerd. Hoe een exameninstelling alle gegevens over kandidaten en examens kan beheren, staat stap voor stap uitgelegd in de Handleiding voor exameninstellingen.

De CNaVT-examens

Mensen leren Nederlands om verschillende redenen. Bijvoorbeeld om op vakantie te gaan naar Nederland of België, of om in een Nederlandstalige omgeving te gaan studeren, wonen of werken. Het CNaVT heeft daarom examens in verschillende domeinen ontwikkeld. Lees de beschrijvingen van de CNaVT-examens hieronder en bekijk ook de ERK- schalen voor zelfevaluatie om te bepalen welk examen het beste aansluit bij uw wensen en behoeften.

Veelgestelde vragen

Kandidaat/examinator: Hoe moet ik de resultaten interpreteren?

Het resultaat wordt uitgedrukt in de maat voor taalvaardigheid. Bekijk de video waarin wordt uitgelegd hoe u de resultaten van het CNaVT kunt interpreteren. U kunt gedetailleerde informatie op taakniveau opvragen bij het CNaVT-secretariaat.

Kandidaat/examinator: Welk woordenboek mag gebruikt worden tijdens de examenafname?

Voor deel A en deel B mogen de kandidaten die dat wensen een papieren woordenboek gebruiken. Dit mag zowel een verklarend als een vertalend woordenboek zijn, maar enkel in / vanuit het Nederlands (dus bijvoorbeeld wel een woordenboek Nederlands-Duits maar geen woordenboek Duits-Nederlands). De kandidaat dient dit woordenboek zelf mee te brengen. Verder mogen er geen digitale hulpmiddelen gebruikt worden en mag er na de afname niet gecommuniceerd worden over de inhoud.

Kandidaat: Hoe kan ik me inschrijven voor een CNaVT-examen?

Op de pagina Inschrijving vindt u de Handleiding voor kandidaten. Volg de handleiding stap voor stap om u in te schrijven voor een CNaVT-examen.

Kandidaat: Hoe lang duurt een examen? Hoeveel tijd voorzie ik best?

We maakten een inschatting van de tijdsduur (in minuten) per onderdeel per examenprofiel: bekijk de tabel. Let op, dit is een schatting, geen feit. Voorzie voldoende tijd en spreek goed af met de exameninstelling over start- en einduur. Sommige instellingen kiezen ervoor om de 3 delen van het C1 examen over 2 dagen te verspreiden.

Kandidaat: Hoe weet ik welk examen ik het best afleg?

Volgt u een cursus Nederlands? Bespreek dan met uw docent welk examen u het best kunt afleggen. Vergelijk ook de beschrijving van de CNaVT-examens met uw behoeften. U kunt uw niveau proberen in te schatten door de voorbeeldexamens van CNaVT of de oefeningen van ERKnederlands te maken. Ook de zelfbeoordelingsschalen van het ERK kunnen u hierbij helpen.

Kandidaat: Ik heb mijn resultaat dringend nodig. Waarom kan ik mijn resultaat niet vroeger ontvangen?

Na de afname in de maand mei worden alle examenprestaties naar het CNaVT-secretariaat gestuurd en daar beoordeeld. De scores worden vervolgens gebruikt om het examen statistisch te analyseren.

In de praktijk wordt dit post-analyse genoemd. Grote examens kunnen een pre-analyse uitvoeren met een representatieve proefgroep. Omdat onze examens een relatief kleine populatie hebben, is het in de praktijk onhaalbaar om een representatieve proefgroep te vinden voor een pretest en de nodige analyses uit te voeren voor de examenperiode.

Daarom werken we niet met pretesting, maar met posttesting. Dit betekent dat de kwantitatieve analyses pas plaatsvinden na de afname in mei en na de beoordeling van alle kandidaten in juni. In deze analyse wordt de moeilijkheid van de items, de strengheid van de beoordelaars en de maat van taalvaardigheid van de kandidaten berekend. Items die minder betrouwbaar blijken, worden niet meegenomen bij de berekening van het resultaat. Als laatste stap in deze analyse wordt bepaald welke kandidaten geslaagd zijn en welke niet.

Zonder afname bij een grote groep kandidaten kunnen we de moeilijkheid van de items en de strengheid van de beoordelaars niet bepalen; die is op haar beurt nodig om na te gaan of een kandidaat geslaagd is of niet. Daarom is het onmogelijk om voor een enkele kandidaat de resultaten vroeger te bepalen en kan het examenresultaat pas na de volledige beoordeling en analyse bekend gemaakt worden.

We streven ernaar om de resultaten te kennen en te communiceren rond half juli.

Kandidaat: Kan ik ook deelnemen als ik een functiebeperking (bijv. slechtziendheid) heb?

Ja dat kan. Als u een aangepaste procedure nodig denkt te hebben, dan kunt u dit aangeven tijdens uw inschrijving in de Administratieve Module CNaVT. U vinkt aan dat u een aangepaste procedure wilt, legt uit waarom en laadt de nodige documenten op (zoals het medisch attest). De Examencommissie zal uw aanvraag bekijken en eventueel goedkeuren. Als uw aangepaste procedure wordt afgekeurd, kunt u zich alsnog inschrijven voor hetzelfde examen, zonder aangepaste procedure.

Kandidaat: Waar kan ik een CNaVT-examen afleggen?

Wanneer u geregistreerd bent in de Administratieve Module CNaVT, kunt u selecteren welk examen u wilt afleggen en dan ziet u waar u in uw land of regio het examen kunt afleggen.