Examen kiezen

Mensen leren Nederlands om verschillende redenen. Bijvoorbeeld om op vakantie te gaan naar Nederland of België, of om in een Nederlandstalige omgeving te gaan studeren, wonen of werken. Het CNaVT heeft daarom examens in verschillende domeinen ontwikkeld. Lees de beschrijvingen van de CNaVT-examens hieronder en bekijk ook de ERK- schalen voor zelfevaluatie om te bepalen welk examen het beste aansluit bij uw wensen en behoeften.

Maatschappelijk Informeel (INFO ) - A2

Voor wie wil functioneren in informele, alledaagse situaties.

Maatschappelijk Formeel (FORM) - B1

Voor wie zelfstandig wil functioneren in meer formele contexten in de Nederlandse of Vlaamse samenleving.

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2

Voor wie wil functioneren op de werkvloer, in het bijzonder in de zorgsector of in een administratief beroep.

Educatief Startbekwaam (STRT) - B2

Voor wie wil starten met een studie aan een Vlaamse of Nederlandse hogeschool of universiteit.

Educatief Professioneel (EDUP) - C1

Voor wie wil functioneren in het onderwijs of in een bedrijfsomgeving en daarvoor een gevorderde kennis van het Nederlands nodig heeft.

Opbouw CNaVT-examens

Alle examens bestaan uit drie onderdelen:

Deel A: luisteren en/of lezen en schrijven (klassikaal)
Deel B: lezen en schrijven (klassikaal)
Deel C: spreken en luisteren in een gesprek, en op B2- en C1-niveau ook presenteren (individueel, met examinator)

Enkel bij deel A en B mag een papieren woordenboek worden gebruikt.

De ingeschatte gemiddelde tijdsduur voor de afname per deel kan je in deze tabel terugvinden.

Voor docenten

Docenten die meer inzicht willen in het niveau van hun taalleerders kunnen oefenen met de Voorbeelden- en oefenbank van de Taalunie.

5 examens, 4 niveaus, 3 domeinen

De vijf examens omvatten vier taalvaardigheidsniveaus, van beginner (A2) tot vaardige gebruiker (C1). Elk examen behoort tot een domein: het maatschappelijke, professionele of het educatieve domein.

Over het ERK

Het ERK beschrijft het niveau waarop iemand een vreemde taal beheerst. Met de zelfbeoordelingsschalen kunt u uw niveau inschatten.

Veelgestelde vragen

Examinator: Hoe kan ik de examens terugsturen naar het CNaVT?

De examinator kan de pakketten het best terugsturen met een verzenddienst. Op die manier kunnen we de zending opvolgen. Als u de pakketten per diplomatieke post verstuurt, gelieve dan rekening te houden met een bijzonder lange verzendtijd.

Kandidaat/examinator: Hoe moet ik de resultaten interpreteren?

Het resultaat wordt uitgedrukt in de maat voor taalvaardigheid. Bekijk de video waarin wordt uitgelegd hoe u de resultaten van het CNaVT kunt interpreteren. U kunt gedetailleerde informatie op taakniveau opvragen bij het CNaVT-secretariaat.

Kandidaat/examinator: Welk woordenboek mag gebruikt worden tijdens de examenafname?

Voor deel A en deel B mogen de kandidaten die dat wensen een papieren woordenboek gebruiken. Dit mag zowel een verklarend als een vertalend woordenboek zijn, maar enkel in / vanuit het Nederlands (dus bijvoorbeeld wel een woordenboek Nederlands-Duits maar geen woordenboek Duits-Nederlands). De kandidaat dient dit woordenboek zelf mee te brengen. Verder mogen er geen digitale hulpmiddelen gebruikt worden en mag er na de afname niet gecommuniceerd worden over de inhoud.

Kandidaat: Hoe kan ik me inschrijven voor een CNaVT-examen?

Op de pagina Inschrijving vindt u de Handleiding voor kandidaten. Volg de handleiding stap voor stap om u in te schrijven voor een CNaVT-examen.

Kandidaat: Hoe lang duurt een examen? Hoeveel tijd voorzie ik best?

We maakten een inschatting van de tijdsduur (in minuten) per onderdeel per examenprofiel: bekijk de tabel. Let op, dit is een schatting, geen feit. Voorzie voldoende tijd en spreek goed af met de exameninstelling over start- en einduur. Sommige instellingen kiezen ervoor om de 3 delen van het C1 examen over 2 dagen te verspreiden.

Kandidaat: Hoe verhouden de oude CNaVT-examens zich tot de huidige examens en tot het ERK?

Vanaf 2002 tot 2017 werden de profielexamens georganiseerd. Hieronder ziet u hoe die oude profielexamens aan de huidige examens en aan het ERK zijn gerelateerd:

  1. PTIT (profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid) ~ Maatschappelijk Informeel (INFO) ~ A2-niveau
  2. PTPB (profiel Taalvaardigheid Praktische Beroepen) ~ is niet meer ~ A2-niveau
  3. PMT (profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid) ~ Maatschappelijk Formeel (FORM) ~ B1-niveau
  4. PPT (profiel Professionele Taalvaardigheid) ~ Zakelijk Professioneel (PROF) ~ B2-niveau
  5. PTHO (profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) ~ Educatief Startbekwaam (STRT) ~ B2-niveau
  6. PAT (profiel Academische Taalvaardigheid) ~ Educatief Professioneel (EDUP) ~ C1-niveau

Kandidaat: Hoeveel kost een examen?

In de lijst met examengelden per land ziet u wat een CNaVT-examen in uw land kost. Bovenop het examengeld kan een exameninstelling administratieve kosten aanrekenen. Neem daarom contact op met de exameninstelling waar u een examen wilt afleggen om de exacte prijs van uw examen te kennen.

De totaalprijs voor een examen ziet u wanneer u als kandidaat bent geregistreerd in de Administratieve Module CNaVT, een examen hebt gekozen en een lijst met exameninstellingen ziet: bij de naam van elke exameninstelling ziet u de prijs die de exameninstelling aanrekent voor het door u gekozen examen.

Onder ‘administratieve kosten’ wordt gerekend: de personeelsinzet van de examinatoren, de praktische organisatie van de examen-afname, de nodige administratie en communicatie met kandidaten én met het CNaVT-secretariaat, verzendingskosten, enzovoorts … Om die kosten te dekken, rekenen erkende CNaVT-partnerorganisaties administratieve kosten aan.

Kandidaat: Ik heb mijn resultaat dringend nodig. Waarom kan ik mijn resultaat niet vroeger ontvangen?

Na de afname in de maand mei worden alle examenprestaties naar het CNaVT-secretariaat gestuurd en daar beoordeeld. De scores worden vervolgens gebruikt om het examen statistisch te analyseren.

In de praktijk wordt dit post-analyse genoemd. Grote examens kunnen een pre-analyse uitvoeren met een representatieve proefgroep. Omdat onze examens een relatief kleine populatie hebben, is het in de praktijk onhaalbaar om een representatieve proefgroep te vinden voor een pretest en de nodige analyses uit te voeren voor de examenperiode.

Daarom werken we niet met pretesting, maar met posttesting. Dit betekent dat de kwantitatieve analyses pas plaatsvinden na de afname in mei en na de beoordeling van alle kandidaten in juni. In deze analyse wordt de moeilijkheid van de items, de strengheid van de beoordelaars en de maat van taalvaardigheid van de kandidaten berekend. Items die minder betrouwbaar blijken, worden niet meegenomen bij de berekening van het resultaat. Als laatste stap in deze analyse wordt bepaald welke kandidaten geslaagd zijn en welke niet.

Zonder afname bij een grote groep kandidaten kunnen we de moeilijkheid van de items en de strengheid van de beoordelaars niet bepalen; die is op haar beurt nodig om na te gaan of een kandidaat geslaagd is of niet. Daarom is het onmogelijk om voor een enkele kandidaat de resultaten vroeger te bepalen en kan het examenresultaat pas na de volledige beoordeling en analyse bekend gemaakt worden.

We streven ernaar om de resultaten te kennen en te communiceren rond half juli.

Kandidaat: Wanneer krijg ik mijn resultaten en/of certificaat?

U krijgt uw resultaten en/of certificaat ongeveer twee maanden na de afname van de examens. Zie beoordeling.

Kandidaat: Wat als ik niet kan deelnemen wegens ziekte of een ongeval?

Verwittig meteen uw examinator. Uw examinator zal samen met het CNaVT zoeken naar een oplossing.

​Kandidaat: Wanneer worden de CNaVT-examens afgenomen?

De exameninstelling van uw keuze zal u alle details (dag, uur, plaats) van de afname bezorgen. De CNaVT-examens worden normaal gezien elk jaar in de eerste helft van mei georganiseerd. In 2020 is dit gedeeltelijk niet door kunnen gaan omwille van de corona-pandemie. Daarom worden er in 2020 uitzonderlijk examens afgenomen in augustus en in november. Meer info lees je op de pagina Inschrijving.