Erkenning certificaat

Een Certificaat Nederlands als Vreemde Taal schept kansen. Houders van een certificaat zijn gedeeltelijk vrijgesteld voor het inburgeringsexamen in Nederland en Vlaanderen. Sommige certificaten geven ook toegang tot een universitaire studie in het Nederlands of kunnen leiden tot een aanstelling in het onderwijs of de erkenning als beëdigd vertaler of tolk.

Geldigheidsduur

De CNaVT-certificaten hebben geen geldigheidsduur. Een certificaat bevestigt enkel dat een kandidaat een bepaald niveau heeft op het moment dat het examen wordt afgelegd. Ontvangende instellingen (universiteiten, hogescholen, werkgevers) echter, eisen soms dat een certificaat niet ouder is dan bijvoorbeeld twee jaar. Neem dus zeker contact op met de ontvangende instelling en vraag welke eisen er worden gesteld voor een specifieke opleiding of functie.

Indien u na het behalen van het certificaat nog dagelijks met het Nederlands bezig bent geweest, bijvoorbeeld via onderwijs of werk, moet u niet nalaten deze nuttige ervaring te vermelden en middels documenten aan te tonen bij uw aanmelding of sollicitatie.

Inburgeringsprogramma (Vlaanderen), inburgeringsexamen (Nederland)

Een Certificaat Nederlands als Vreemde Taal schept kansen. Houders van een certificaat kunnen een gedeeltelijke vrijstelling ontvangen in het kader van de Vlaamse en Nederlandse inburgeringsplicht.

Inburgering – in Vlaanderen

Het Vlaamse inburgeringsprogramma bestaat uit twee pijlers: kennis van het Nederlands en Maatschappelijke Oriëntatie. Met een CNaVT-certificaat kunt u een vrijstelling ontvangen voor het luik kennis van het Nederlands. U hoeft dan geen extra Nederlandse lessen meer te volgen.

Inburgering – In Nederland

Ook in Nederland is talenkennis vereist om in te burgeren. Wie een CNaVT-certificaat heeft behaald, kan een vrijstelling krijgen voor het onderdeel Nederlands van het Nederlandse inburgeringsexamen. Het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) moet u wel nog behalen.

Een studie in het Nederlands

De meeste Vlaamse en Nederlandse hogescholen en universiteiten erkennen de certificaten Educatief Startbekwaam (B2-niveau van het ERK) en Educatief Professioneel (C1-niveau van het ERK) als bewijs van voldoende taalvaardigheid om een studie te beginnen.

In Nederland en Vlaanderen beslissen hogescholen en universiteiten zelf welke diploma’s en certificaten ze erkennen. Onderwijsinstellingen kunnen zelfs beslissen om de CNaVT-certificaten enkel voor een bepaalde opleiding te erkennen. Contacteer dus zeker de hogeschool of universiteit waar u les wilt volgen en vraag na welke CNaVT-certificaten worden erkend. Hieronder vindt u alvast een lijst met onderwijsinstellingen die de CNaVT-certificaten aanvaarden. Als u hierbij problemen ondervindt, mag u altijd contact met ons opnemen.

Universiteiten Nederland:

 • Erasmus University Rotterdam
 • Maastricht University
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Tilburg University
 • Universiteit van Amsterdam
 • Universiteit van Aruba
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Wageningen University

Universiteiten Vlaanderen:

 • KU Leuven
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Universiteit Hasselt
 • Vrije Universiteit Brussel

Hogescholen Nederland:

 • ArtEZ Hogeschool voor de kunsten
 • Avans Hogeschool
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • Hogeschool Utrecht
 • Saxion
 • Windesheim

Hogescholen Vlaanderen:

 • Erasmushogeschool Brussel
 • Hogeschool PXL
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • LUCA School of Arts
 • Odisee
 • Thomas More
 • UC Leuven-Limburg
 • Vives

Overige

Een baan in het Vlaamse onderwijs

Om een functie in het Vlaamse onderwijs te kunnen uitoefenen, moet u kunnen aantonen dat u voldoende vaardig bent in het Nederlands. Een CNaVT-certificaat geldt als bewijs van uw taalvaardigheid. De taaleisen variëren naargelang de functie. Kijk dus zeker na welk CNaVT-certificaat u voor uw functie nodig hebt.

Een baan in het Nederlandse onderwijs

Leraren basisonderwijs met een buitenlandse opleiding die in Nederland in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs les willen geven, kunnen een onderwijsbevoegdheid voor bepaalde tijd krijgen als zij een passend buitenlands diploma leraar basisonderwijs hebben en als zij daarnaast in het bezit zijn van een diploma Nederlandse taalvaardigheid, zoals het certificaat Educatief Professioneel.

Beëdigd tolk of vertaler in Nederland

Tolken en vertalers kunnen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) van het Bureau Wbtv (onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand) worden ingeschreven als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, waaronder een beheersing van het Nederlands op het C1-niveau van het ERK. Dat niveau kunnen zij aantonen met het certificaat Educatief Professioneel.

Het ALTE Q-label

In 2015 werd het examen Educatief Startbekwaam onderscheiden met het ALTE Q-label. Het Q-label is een bewijs dat het examen aan alle kwaliteitseisen voldoet van ALTE, de Association of Language Testers in Europe.

Beoordeling en resultaat

Elk examen wordt centraal beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmodel. Elk beoordelingsmodel beschrijft aan welke inhoudelijke en vormelijke vereisten een examenprestatie voor een bepaald examen moet voldoen. Waarop u beoordeeld wordt, kunt u lezen in de beoordelingsmodellen bij de voorbeeldexamens.

Het eindresultaat van de kandidaat wordt uitgedrukt in de maat van taalvaardigheid. In de statistische analyses maakt het CNaVT gebruik van de item-responstheorie (IRT) om tot de maat van taalvaardigheid te komen. Zo wordt er rekening gehouden met de moeilijkheid van de inhoudelijke en vormelijke criteria en met de strengheid van de beoordelaars.

Om te bepalen of een kandidaat geslaagd is, wordt de maat van taalvaardigheid vergeleken met een cesuur of slaaggrens. Dit is de maat van taalvaardigheid die een kandidaat minimaal moet hebben om te slagen voor een examen volgens ERK-experts. Het vastzetten van de slaaggrens gebeurt in een cesuurbepalingsonderzoek.

Kandidaten die geslaagd zijn, ontvangen eind juli hun certificaat. Kandidaten die niet geslaagd zijn, ontvangen op datzelfde moment het bericht dat ze niet geslaagd zijn. De resultaten worden aan de exameninstellingen bezorgd. In de video Hoe de CNaVT-resultaten interpreteren? wordt uitgelegd hoe de resultaten tot stand komen en geïnterpreteerd moeten worden.

Kandidaten die toch nog feedback wensen op hun examenprestatie kunnen contact opnemen met het CNaVT-secretariaat.

Veelgestelde vragen

Kandidaat/examinator: Hoe moet ik de resultaten interpreteren?

Het resultaat wordt uitgedrukt in de maat voor taalvaardigheid. Bekijk de video waarin wordt uitgelegd hoe u de resultaten van het CNaVT kunt interpreteren. U kunt gedetailleerde informatie op taakniveau opvragen bij het CNaVT-secretariaat.

Kandidaat: Hoe verhouden de oude CNaVT-examens zich tot de huidige examens en tot het ERK?

Vanaf 2002 tot 2017 werden de profielexamens georganiseerd. Hieronder ziet u hoe die oude profielexamens aan de huidige examens en aan het ERK zijn gerelateerd:

 1. PTIT (profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid) ~ Maatschappelijk Informeel (INFO) ~ A2-niveau
 2. PTPB (profiel Taalvaardigheid Praktische Beroepen) ~ is niet meer ~ A2-niveau
 3. PMT (profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid) ~ Maatschappelijk Formeel (FORM) ~ B1-niveau
 4. PPT (profiel Professionele Taalvaardigheid) ~ Zakelijk Professioneel (PROF) ~ B2-niveau
 5. PTHO (profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) ~ Educatief Startbekwaam (STRT) ~ B2-niveau
 6. PAT (profiel Academische Taalvaardigheid) ~ Educatief Professioneel (EDUP) ~ C1-niveau

Kandidaat: Hoe verhoudt mijn 'oude' CNaVT-certificaat zich tot het ERK?

Vóór 2002 werden de CNaVT-examens ontwikkeld door medewerkers van de Université Catholique de Louvain (UCL) in Louvain-la-Neuve. De relatering van deze examens aan het ERK heeft geleid tot onderstaande globale niveau-aanduidingen:

 • Elementaire kennis ~ B1-niveau
 • Basiskennis ~ B2-niveau
 • Uitgebreide kennis ~ C1-niveau

Kandidaat: Ik heb mijn resultaat dringend nodig. Waarom kan ik mijn resultaat niet vroeger ontvangen?

Na de afname in de maand mei worden alle examenprestaties naar het CNaVT-secretariaat gestuurd en daar beoordeeld. De scores worden vervolgens gebruikt om het examen statistisch te analyseren.

In de praktijk wordt dit post-analyse genoemd. Grote examens kunnen een pre-analyse uitvoeren met een representatieve proefgroep. Omdat onze examens een relatief kleine populatie hebben, is het in de praktijk onhaalbaar om een representatieve proefgroep te vinden voor een pretest en de nodige analyses uit te voeren voor de examenperiode.

Daarom werken we niet met pretesting, maar met posttesting. Dit betekent dat de kwantitatieve analyses pas plaatsvinden na de afname in mei en na de beoordeling van alle kandidaten in juni. In deze analyse wordt de moeilijkheid van de items, de strengheid van de beoordelaars en de maat van taalvaardigheid van de kandidaten berekend. Items die minder betrouwbaar blijken, worden niet meegenomen bij de berekening van het resultaat. Als laatste stap in deze analyse wordt bepaald welke kandidaten geslaagd zijn en welke niet.

Zonder afname bij een grote groep kandidaten kunnen we de moeilijkheid van de items en de strengheid van de beoordelaars niet bepalen; die is op haar beurt nodig om na te gaan of een kandidaat geslaagd is of niet. Daarom is het onmogelijk om voor een enkele kandidaat de resultaten vroeger te bepalen en kan het examenresultaat pas na de volledige beoordeling en analyse bekend gemaakt worden.

We streven ernaar om de resultaten te kennen en te communiceren rond half juli.

Kandidaat: Kan ik de examens van vorige jaren inkijken (om te oefenen)?

Neen, examentaken van vorige jaren kunnen niet worden ingekeken. Docenten en kandidaten kunnen wel een voorbeeldexamen van elk examen bekijken en ermee oefenen.

Kandidaat: Kan ik mijn individuele scores opvragen?

Ja, dat kan. Stuur een e-mail naar het CNaVT-secretariaat en u krijgt uw individuele taakscores toegestuurd. Zie beoordeling.

Kandidaat: Wat als ik niet akkoord ga met hoe de afname is verlopen?

Binnen de vastgestelde termijnen kunt u een bezwaarschrift indienen. De examencommissie onderzoekt dan uw klacht. Lees het examenreglement. Let op: u kunt enkel een klacht indienen over de procedure, het examenresultaat kunt u niet aanvechten.

Kandidaat: Wat doe ik als ik nog geen resultaat heb ontvangen?​

U krijgt uw resultaten en/of certificaat ongeveer twee maanden na de afname van de examens. U kunt het best eerst bij uw examinator navraag doen en pas daarna met het CNaVT-secretariaat contact opnemen.

Kandidaat: Wat doe ik als mijn persoonlijke gegevens op het certificaat niet kloppen?

De gegevens die u invulde in de Administratieve Module CNaVT gebruikt CNaVT om de certificaten te genereren. Als er toch gegevens ontbreken of foutief in het certificaat staan vermeld, neem dan meteen contact op met het CNaVT-secretariaat.